Psykologi

Eksistentiel psykologi
 Psykologi i et eksistentiel-fænomenologisk perspektiv  handler om en teoretisk (dvs. begrebslig og metodologisk informeret) forståelse af den menneskelige eksistens, som funderes i, og som ligger så tæt så muligt op ad, den konkret levede erfaring. Psykologi kan siges at være kendetegnet ved en kombination og sammensætning af en række forskellige fagområder (fx socialpsykologi, sprogvidenskab, neuropsykologi, perceptions- og kognitionspsykologi) på en måde, hvor de bidrager til en helhedsforståelse, hvor det er relevant i forhold til den givne sag eller fænomen. Målet at en så god forståelse af sagen eller fænomenet så muligt, men altid på en måde, hvor delen skues ud fra helheden. For at fastholde en sådan forståelse er det nødvendigt at reflektere over og beskrive det grundlæggende menneskesyn eller den grundlagsteori, som ens konkrete arbejde bygger på og forudsætter. Det er nødvendigt for at sikre, at mennesket i sidste ende forstås ud fra menneskets eget væsen, og ikke ud fra en forsimplet metode eller models logik.
 
I det følgende bliver den centrale nordiske og engelske litteratur omkring psykologi i et eksistentiel-fænomenologisk perspektiv refereret. Se desuden emnesiderne Terapi og Psykiatri.
 
Bredere introduktioner til eksistentiel psykologi
I en dansk sammenhæng har Boje Kartzenelson tidligt beskrevet eksistentiel fænomenologi inden for psykologien, bl.a. i bogen Psykologi og litteratur - et meta-psykologisk essay for psykologer (Nordisk Psykologi, årg. 3, 1971, s. 60-71). Men med med Eksistensens psykologi giver professor Bo Jacobsen (1998) den første brede introduktion til eksistentiel psykologi på dansk. Via en tematisk inddeling beskrives de centrale tanker hos før-fænomenologiske tænkere såsom Kierkegaard, hos eksistentiel-fænomenologiske teoretikere såsom Ludwig Binswanger, Medard Boss, samt en række amerikanske eksistentielle teoretikere såsom Rollo May og Irvin Yalom mv. (se emnesiden Terapi, hvor denne distinktion diskuteres yderligere). I 2007 følges den op med kapitlet Eksistentiel psykologi og terapi (Jacobsen, 2007a) og i 2009 udkom bogen Livets dilemmaer : en bog om eksistentiel psykologi (Jacobsen, 2009, engelsk udgave: 2007b), som en udbygning af Eksistensens psykologi (1998). Selv om Bo Jacobsen introducerer til forskellige eksistentiel-fænomenologiske eksponenter, er det ikke en position han identificerer sig med eller udbreder. Anders Dræby Sørensen giver i kapitlet Eksistentialisme i psykologi, psykoterapi og psykiatri (2009) en god introduktion til de centrale eksistentielle tænkere på dansk, og dette med en mere eksistentiel vinkel end man møder hos Bo Jacobsen.
   Med Eksistentiel psykologi - mellem himmel og jord (2012) giver Bjarne Jacobsen det første danske bud på en samlet eksistentiel-psykologisk analyse af mennesket forstået som et meningssøgende væsen, i en krop, altid i et forhold til andre og spændt ud mellem skyld og tro.
 
Merleau-Ponty og eksistentiel-fænomenologisk psykologi
     I artiklen Miljøpsykologiens fordomme og den kropslige fornuft giver psykolog Kurt Dauer Keller (2001) en klar introduktion til den eksistentiel-fænomenologiske tænkning inden for psykologien hos særligt Merleau-Ponty. Ved at undersøge miljøpsykologiens implicitte antagelser bliver det klart, at denne stadig tager udgangspunkt i en indre-ydre dikotomi. Keller viser de problemer, som denne opdeling afføder, og giver et eksistentielt-fænomenologisk bud på en ikke-dualistisk forståelse af mennesket i psykologien. Artiklen Kroppen giver mening (Keller, 1995) giver en kort introduktion til Merleau-Ponty og hans relevans inden for psykologien. I den korte tekst, Filmen og den nye psykologi (1993, Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk) giver Merleau-Ponty et godt oprids og indføring i det fænomenologiske projekt inden for psykologien eksemplificeret i forhold til filmen og spørgsmål: hvordan kan det være, at vi så ‘let’ smittes af skuespillernes stemninger på film, samt af nære andre mennesker generelt?
 
Løgstrups fænomenologiske bidrag til psykologien
Den danske fænomenolog og teolog, Løgstrup, har i foredraget Fænomenologi og psykologi (1993) beskæftiget sig med forholdet mellem fænomenologien og psykologien. Dette tema er blevet fulgt op og udbygget af Thomassen med artiklen Fænomenologi og psykologi (1995, Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk). Her giver han en god uddybning af Løgstrups fænomenologi og dens relevans for psykologien. Se desuden Mogens Pahuus' overordnede introduktion til Løgstrups fænomenologi, K.E. Løgstrups eksistentielle fænomenologi (2005).
 
Daseinsanalytisk grundlag for psykologien
     Den tyske psykiater Medard Boss har beskæftiget sig med en række psykologiske emner såsom oplevelse, mennesket som socialt væsen, krop, seksualitet mv. Boss samler sin tænkning i hovedværket Grundriss der Medizin und der Psychologie (Grundlaget for Medicin og Psykologi) (1975, eng. 1979), som findes i en engelsk oversættelse. På dansk har særligt Sune Frølund beskæftiget sig med Boss' tænkning, og han har beskrevet det i en række artikler. I artiklen Medard Boss' lægekunst (1996) giver Frølund en dansk introduktion til Boss' daseinsanalytiske forståelse af mennesket. Se også Sexualontologi (1988), hvor Frølund beskriver Boss' psykologiske forståelse af seksualitet, bl.a. stillet over for Freuds opfattelse. Under emnesiden Terapi introduceres Boss' arbejde yderligere.
 
Internationale eksempler på eksistentiel-fænomenologisk psykologi
     Den amerikanske professor i psykologi, Louis A. Sass, giver i det engelske kapitel, Humanism, Hermeneutics, and the Concept of the Human Subject (1988), en klar og kritisk analyse af forskellen mellem den amerikanske, humanistiske og eksistentielle psykologi hos særligt Yalom og Rollo May, og så den eksistentiel-fænomenologiske psykologi som bygger på Heideggers tænkning. Hvad Sass kalder 'ontologisk hermeneutik' efter Heidegger og Gadamer (ibid., p. 233) kan også kaldes eksistentiel fænomenologi. Sass er særlig kritisk over for den humanistiske og eksistentielle psykologis optagethed af individualitet, subjektivisme og selvrealisering, da det if. Sass fører til et menneskesyn uden øje for menneskets sociale, uigennemsigtige og givede eksistens. Det har den eksistentielle fænomenologi til gengæld øje for. Sass (1988) beskriver dog ikke Merleau-Pontys bidrag til denne diskussion og til psykologien mere generelt (se Keller herunder). Artiklen Humanism, Hermeneutics, and Humanistic Psychoanalysis: Differing Conceptions of Subjectivity (Sass, 1989, Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk) er en udbygget udgave af Sass (1988), hvor Sass ydermere diskuterer humanistisk psykoanalyse kritisk.
 
     Den tyske professor, psykiater og eksistentielle fænomenolog, Thomas Fuchs, har bl.a. skrevet om kroppens betydning og om intersubjektivitet ud fra bl.a. Merleau-Ponty på engelsk (Fuchs & De Jaegher, 2009; se afsnittene om den fænomenologiske tilgang). Ved konferencen Great Expectations (3.-5. februar, 2010, DPU) holdt Fuchs et oplæg med titlen The Brain - an Overestimated Mediator?, hvori han peger på den kropslige og oplevelsesmæssige baggrund for menneskets måde at være-i-verden på: en baggrund hvor hjernen blot er en del af den kropslige helhed. Foredraget kan ses og høres her (på engelsk, hostet af DPU), og det fungerer som en god introduktion til eksistentiel-fænomenologisk psykologi. Denne kan nemlig siges at være kendetegnet ved en kombination og sammensætning af en række forskellige fagområder (socialpsykologi, filosofi, sprogvidenskab, neuropsykologi, perceptions- og kognitionspsykologi), der er sat sammen til en helhedsforståelse, hvor det er relevant i forhold til den givne sag eller fænomen.
 
 
Link til denne side: www.livsverden.dk/psykologi
Sidens ansvarlige redaktør: Casper Feilberg

Referenceliste

Boss, M. (1975). Grundriss der Medizin und der Psychologie. Ansätze zu einer phänomenolgischen Psychologie, Patologie, Terapie und zu einer Daseinsgemässen Präventivmedizin in der moderne Industrie-Gesellschaft. Huber, Bern, Stuttgart. Bibliotek.dk / Bookfinder.com

Boss, M. (1979). Existential Foundations of Medicine and Psychology, Jason Aronson, New York, London. Bibliotek.dk

Frølund, S. (1988). Sexualontologi. Philosophia, årg. 17, nr. 3-4, pp. 43-54.

Frølund, S. (1996). Medard Boss' lægekunst. Sosiologi i Dag, 26(3), pp. 29-52.

Fuchs, T. & De Jaegher, H. (2009). Enactive intersubjectivity; participatory sense-making and mutual incorporation. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 8, (pp. 465-486). Bibliotek.dk / Springer

Jacobsen, B. (1998). Eksistensens psykologi: en introduktion. Hans Reitzel. Bibliotek.dk


Jacobsen, B. (2007a). Eksistentiel psykologi og terapi. In: B. Karpatschof & B. Katzenelson (Eds.), Klassisk  og moderne psykologisk teori, (pp. 100-117). Hans Reitzel. Bibliotek.dk

Jacobsen, B. (2007b). Invitation to Existential Psychology: A Psychology for the Unique Human Being and its Applications in Therapy. Wiley. Bibliotek.dk

Jacobsen, B. (2009). Livets dilemmaer : en bog om eksistentiel psykologi.  Hans Reitzel. Oversættelse af Invitation to Existential Psychology. Bibliotek.dk

Jacobsen, B. (2012). Eksistentiel psykologi - mellem himmel og jord. Samfundslitteratur. Bibliotek.dk

Keller, K. (1995). Kroppen giver mening. Psykolog Nyt, nr. 14, s. 6-9.

Keller, K.D. (2001). Miljøpsykologiens fordomme og den kropslige fornuft. Psyke & Logos 22(2), pp. 537-555.

Løgstrup, K. E. (1993). Solidaritet og kærlighed og andre essays, 2. udg.. Se "Fænomenologi og psykologi"  (pp. 116-140). Gyldendal. Bibliotek.dk

Merleau-Ponty, M (1993). Filmen og den nye psykologi. Philosophia, 22(3-4), (pp.11-24)   Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Pahuus, M. (2005), K.E. Løgstrups eksistentielle fænomenologi. Slagmark, 42, pp.117-127.

Sass, L. A. (1988). Humanism, Hermeneutics, and the Concept of the Human Subject. In: S. Messer, L. Sas  & R. Woolfolk (eds.), Hermeneutics and Psychological Theory: Interpretive Perspectives  Personality, Psychotherapy and Psychopathology. Rutgers University Press. Bibliotek.dk

Sass, L.A. (1989). Humanism, Hermeneutics, and Humanistic Psychoanalysis. Psychoanalysis and Contemporary Thought, 12:433-504. Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk

Sørensen, A. D. (2009). Eksistentialisme i psykologi, psykoterapi og psykiatri. In: P. H. Amdisen, J.  Holst, J. V. Nielsen (eds.), At tænke eksistensen. Studier i eksistenstænknignens historie og betydning. Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek.dk

Thomassen, N. (1995). Fænomenologi og psykologi, Filosofi. nr. 2 S. 27−43.   Bestil Gratis Kopi > Bibliotek.dk